Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบดับเบิ้ลแคบ  จำนวน  คัน

 ************************

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง   จังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ    จำนวน    1   คัน   ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.รถยนต์ส่วนกลาง  ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2 มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ  ไม่ต่ำกว่า  2,400  ซีซี

3. เป็นกระบะสำเร็จรูป 

4.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ  ประตู

5 ราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

6.ราคารวมภาษีสรรพสามิต

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศทั้งนี้ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ในการจัดซื้อ  คือ  787,000.-  บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                              2ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

      3ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ   ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   5. ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตมาแสดง

6. ผู้ประสงค์ที่เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2559  ถึงวันที่ 15  มีนาคม  2559    ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ และกำหนดยื่นซองสอบราคา    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง)  ในวันที่   16  มีนาคม 2559  เวลา  10.00 นถึง  12.00 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 16  มีนาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 . เป็นต้นไป

ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง  

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม 2559  ถึงวันที่ 15 มีนาคม   2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 

0-35861840   ในวันและเวลาราชการ

                   ประกาศ   ณ    วันที่    1   เดือนมีนาคม     พ.ศ.  2559

 

 

   (  นายอาทร    นิยมศิลป์  )

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2559