Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ดินนายสมโภช – นายโปร่ง เงินมาก สายบ้านวังถ้ำ-บ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                                                           ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง

    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ที่ดินนายสมโภช – นายโปร่ง เงินมาก สายบ้านวังถ้ำ-บ้านบางระกำ

  ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  

              **************************************

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้ว่าจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวิเศษ  เลขที่  555 หมู่ที่ 5   ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง   ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 613  เมตร หนาเฉลี่ย 0.07  เมตร  หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 3,678 ตารางเมตร ที่ดินนายสมโภช – นายโปร่ง เงินมาก ตำบลบางระกำ สายบ้านวังถ้ำ-บ้านบางระกำตามสัญญาเลขที่   E2 /2559  ลงวันที่  14  กันยายน 2558   โดยมีรายละเอียดดังนี้

                 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 613  เมตร หนาเฉลี่ย 0.07  เมตร  หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 3,678 ตารางเมตร ที่ดินนายสมโภช – นายโปร่ง เงินมาก ตำบลบางระกำ สายบ้านวังถ้ำ-บ้านบางระกำ

                  บัดนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรวิเศษ  ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และส่งมอบงานจ้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  ตั้งแต่วันที่  24 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้กำหนดตรวจรับงานจ้างวันที่ 25 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่  6   หากท่านใดเห็นว่าการจัดจ้างครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  สามารถคัดค้านได้ในวันและเวลาดังกล่าว 

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตราฯ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                            

 ประกาศ   ณ   วันที่   24 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   2558

 

 

 ลงชื่อ

                                                             (  นายอาทร     นิยมศิลป์  )

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

 

          

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558