Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านบางระกำ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

     เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่  บ้านบางระกำ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

   ------------------------------------------

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ   มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ บ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด  ราคากลางงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒,๗๒๓,๙๐๐ บาท(สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน.-)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๑,๙๕๐ บาท

                    ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                    ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ ๑.๘

                    ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

                    ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำเชื่อถือได้

                   ๗. ผู้ประสงค์ที่เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                 ๘. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  ๑๒  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

                   กำหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่ ๒๒ เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  และกำหนดเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  ระหว่างวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๔  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๘๖๑๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gprocurement.go.th

 

                             ประกาศ  ณ. วันที่   ๕  เดือน มกราคม  พ.. ๒๕๕๙

 

 

          (ลงชื่อ)

  ( นายอาทร    นิยมศิลป์  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

 

โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2559