Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบแม่น้ำน้อย 5 จากบ้านดาบปรีชา ชื่นทิพย์ ถึงที่ดิน นายนที เรือนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
                                                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณเลียบแม่น้ำน้อย 5 จากบ้านดาบปรีชา  ชื่นทิพย์ ถึงที่ดิน นายนที เรือนงาม หมู่ที่ 7

     ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

                      **************************************

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้ว่าจ้าง  บริษัท ส.กฤษกรกรุ๊ป  จำกัด  เลขที่  4๐ ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง   ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย 5 จากบ้านดาบปรีชา ชื่นทิพย์ ถึงที่ดิน นายนที เรือนงาม หมู่ที่ 7 ตามสัญญาเลขที่  8/๒๕๕๘  ลงวันที่  1  ตุลาคม 2558   โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบแม่น้ำน้อย 5 จากบ้านดาบปรีชา

 ชื่นทิพย์ ถึงที่ดิน นายนที เรือนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,009 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,036.00 ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ตามรายละเอียดแนบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

                  บัดนี้    บริษัท ส.กฤษกรกรุ๊ป จำกัด   ได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และส่งมอบงานจ้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  ตั้งแต่วันที่  26  ตุลาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้กำหนดตรวจรับงานจ้างวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างจากบ้านดาบปรีชา ชื่นทิพย์ ถึงที่ดิน นายนที เรือนงาม หมู่ที่ 7   หากท่านใดเห็นว่าการจัดจ้างครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง  สามารถคัดค้านได้ในวันและเวลาดังกล่าว 

 

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตราฯ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                            

 ประกาศ   ณ   วันที่   26   เดือน  ตุลาคม พ.ศ.   ๒๕๕๘

 

 

   ลงชื่อ

                                                                         (  นายอาทร     นิยมศิลป์  )

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2558