Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน จำนวน 3 โครงการ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 

                                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

     เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

งานประเภทถนน จำนวน 3 โครงการ ตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

   ------------------------------------------

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ   มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานประเภทถนน  จำนวน  3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดโครงการมีดังนี้

                   โครงการที่  1

                   จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 8,650 ตารางเมตร  หน้าวัดสามประชุม –บ้านนายบุญเลิศ ถนอมศรี ตำบลบางระกำ สายบ้านคลองข่อย – บ้านบางระกำ  ราคากลางงานก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงิน 3,181,000 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

                   โครงการที่  2

                   จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 613  เมตร หนาเฉลี่ย 0.07  เมตร  หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 3,678 ตารางเมตร ที่ดินนายสมโภช – นายโปร่ง เงินมาก ตำบลบางระกำ สายบ้านวังถ้ำ-บ้านบางระกำ ราคากลางงานก่อสร้าง   เป็นจำนวนเงิน  1,838,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามเหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)

                   โครงการที่  3

จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 3,660 ตารางเมตร  ร้านค้านางเรียม–ที่ดินนายสมโภช ตำบลบางระกำ หมู่ที่6 (สายบ้านวังถ้ำ-บ้านบางระกำ)  ราคากลางงานก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงิน 1,829,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่าดังนี้...

โครงการที่  1               1,590,500.- บาท

          โครงการที่  2                 919,000.- บาท

          โครงการที่  3                 914,500.-  บาท

                    2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                    3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ 1.8

                    4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

                    5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

                    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน          ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางระกำเชื่อถือได้

                   ๗. ผู้ประสงค์ที่เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

                   8. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่  19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา

09.00 น.  ถึงเวลา  11.00 น. ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

                    กำหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  และประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติผู้เสนอราคาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  และกำหนดเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  4 พฤศจิกายน 2558

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการที่ 1 ราคาชุดละ 3,000 บาท โครงการที่ 2 และ 3 ราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  ระหว่างวันที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่  22 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-861840 ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gprocurement.go.th

 

                             ประกาศ  ณ. วันที่  14 เดือน ตุลาคม  พ.. 2558

 

 

          (ลงชื่อ)

    ( นายอาทร    นิยมศิลป์  )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2558