Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งคู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวจะปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นขอใบอนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และมีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อราชการเว็บไซต์ info.go.th
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) สำรวจความพึงพอใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
2) สำรวจเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนในการรับบริการภาครัฐ
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของภาครัฐ และสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ กรุณากรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และแสดงผลในภาพรวมเท่านั้น

https://opdc.csn.cx/
QR Code
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2564