Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ตำบล (Vision)

ตำบลน่าอยู่  อู่ข้าวอู่น้ำ  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งวัฒนธรรม  สร้างสรรค์การศึกษา  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจตำบล (Mission)

     1) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลอย่างมีผลสัมฤทธิ์
     2) เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาตำบลบางระกำเป็นเมืองน่าอยู่
     3) พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพื้นฐาน เทคโนโลยี การผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของตำบล
     4) การพัฒนา ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
     5) สนับสนุนและส่งเสริมทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย
     6) สนับสนุนส่งเสริมงานสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th