Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
4.สภาพทางสังคม
 
          4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดสามประชุม                             
    (รับระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3)                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
2. โรงเรียนวัดโบสถ์ประชานุกูล                       
    (รับระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6)                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
     
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก่
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
 
          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ (กศน.บางระกำ)  1  แห่ง
 
          4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ  1 แห่ง
        
                       รูป รพสต.บางระกำ
          4.3 อาชญากรรม
          -
          4.3 ยาเสพติด
          -
 
          4.4 การสังคมสงเคราะห์
                1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  มีผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  519 ราย 
                2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  มีผู้พิการโดยรับการสงเคราะห์ได้รับเงินช่วยเหลือ  เบี้ยความพิการ  จำนวน  87  ราย  
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน         
          5.1 การไฟฟ้า
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
 
          5.2 การประปา
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7
 
          5.3 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
 
          5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอโพธิ์ทอง
 
6.ระบบเศรษฐกิจ
 
          6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพหลัก รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป, รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, ค้าขาย
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่นกลุ่มจักสานไม้ไผ่ , กลุ่มจักสาน , หวาย , กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ,  กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบางระกำ, กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางระกำ, กลุ่มแปรรูปขนม หมู่ 2, กลุ่มน้ำพริกหมู่ 5,7
 
          6.2 การประมง
ไม่มีการทำประมง
 
          6.3 การปศุสัตว์
ตำบลบางระกำ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด
         
          6.4 การท่องเที่ยว
         1.  โบราณสถานวัดสามประชุม                หมู่ที่  3
         2.  โบราณสถานวัดโบสถ์ฯ                      หมู่ที่  5
         3.  โบราณสถานวัดช่องลม (วัดร้าง)         หมู่ที่  5
 
          6.5 อุตสาหกรรม
ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่
 
 
 
          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
         1.  กลุ่มปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ        หมู่ที่  1  และหมู่ที่  7
         2.  เครื่องจักสานไม้ไผ่               หมู่ที่  1 หมู่ที่  2  และหมู่ที่  4
         3.  กลุ่มจักสานพลาสติก            หมู่ที่  5 หมู่ที่ 6
         4.  กลุ่มแปรรูปขนม                   หมู่ที่  2
         5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางระกำ (ทำขนม)  หมู่ที่  3
         6.  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์            หมู่ที่  6
 
          6.7 แรงงาน
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิงที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
 
          7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ปลูกหอมแดงและกระเทียมรวมทั้งปลูกขิง
          7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร
          แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำน้อย         
          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-7
 
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 
          8.1 การนับถือศาสนา
           ประชาชน หมู่ที่ 1-7 นับถือศาสนาพุทธ
วัด   มีจำนวน  2  วัด    ได้แก่                                
                    1.  วัดสามประชุมฯ
                    2.  วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา
          8.2 ประเพณีและงานประจำปี
                   เนื่องจากประชากร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จึงได้มีการสืบทอด  ธำรงรักษาและประพฤติตนเป็นพุทธมากะ มีการทำบุญตักบาตร  เข้าวัดทำบุญ  ถือศีลฟังธรรม  การเวียนเทียน  การถวายเทียนพรรษา  การทอดกฐิน  การทอดผ้าป่า  ในวันสำคัญทางศาสนา
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
 
          9.1 น้ำ
          แหล่งน้ำธรรมชาติ
          ลำห้วย , ลำน้ำ            3                  สาย
          บึง ,  หนองน้ำ             3                 แห่ง
          ลำเหมือง                   -                   สาย
          อ่างเก็บน้ำ                 -                   แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          ฝาย                        -                      แห่ง
          บ่อน้ำตื้น                   -                    แห่ง
          บ่อโยก                     -                    แห่ง
          ระบบประปาหมูบ้าน      5                 แห่ง
          ระบบประปาภูเขา         -                  แห่ง
         ถังเก็บน้ำฝน                 -                  แห่ง    
          9.2 ป่าไม้
พื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าไม้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th