Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและเเจตจำนงค์ของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

     ตำบลบางระกำ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโพธิ์ทอง โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงชลบทหมายเลข 3454 เสนาชัณสูติ

อาณาเขต
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
ตำบลไชโยและตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย


ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตกของตำบล และมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางตำบล ในพื้นที่จึงมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้สภาพพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม สภาพดินฟ้า อากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ มีพื้นที่ทั้งหมด 8.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,125 ไร่


ข้อมูลด้านการปกครอง

     จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลบางระกำ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน และทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ซึ่งจำนวน 7 หมู่บ้าน มีดังนี้คือ

        หมู่ที่ 1 บ้านคลองข่อย
        หมู่ที่ 2 บ้านสร้าง
        หมู่ที่ 3 บ้านสามเรือน
        หมู่ที่ 4 บ้านวังถ้ำ
        หมู่ที่ 5 บ้านบางระกำ
        หมู่ที่ 6 บ้านบางระกำ
        หมู่ที่ 7 บ้านลาดลำเภา


ข้อมูลด้านจำนวนประชากร

     จำนวนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง) ปี พ.ศ.2564 ประชากรในตำบลมีทั้งสิ้น 2,340 คน แยกเป็น ชาย 1,094 คน  หญิง 1,246 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
หมู่ที่ 3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3561-0335 อีเมล์ : 0150406@dla.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376009358
www.bangrakam-at.go.th